แผนที่ชุดดินตำบลขามเรียง
แผนที่ชุดดินตำบลขามเรียง

หน้า 1 จาก 1 1


เพิ่มเติม เกี่ยวกับ แผนที่ชุดดินตำบลขามเรียง

 [ ลงประกาศ ]
 ตำบล ทัพ หลวง - เกษตร อำเภอ หนอง หญ้า ไซ - กรมส่งเสริมการเกษตร
แผนที่แสดงชุดดินตำบลทัพหลวง 6 ... 3.1 ปัญหาของชุมชน (เรียงลำดับความสำคัญ) 26 .... ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลแจงงาม,หนองขาม และตำบลหนองโพธิ์ อำเภอหนองหญ้าไซ ...
http://nongyasai.suphanburi.doae.go.th/plan 3 tub.doc

คำค้น: แผนที่ชุดดินตำบลขามเรียง
 ตำบลดอนหวาย - โนนสูง
ผังเมือง แผนที่ชุด ดิน แผนที่ดินเค็ม และขอมูลที่ ไดจากการสัมภาษณน .... ตํา บลดอนหวาย อํา เภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 7 หมูบ าน เรียงตามลํา ดับ ดังนี้ ... กิโลเมตร เดินทางโดยรถยนโดยสารประจําทางสาย บานขาม - โนนสูง - นครราชสีมา โดยมีรถผา นทุก 1 ...
http://nonsung.khorat.doae.go.th/plan/15ดอนหวาย.pdf

คำค้น: แผนที่ชุดดินตำบลขามเรียง
 ขาม เฒ่า - สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา - กรมส่งเสริมการเกษตร
2.1.3 ชุดดินที่พบในเขพื้นที่ตำบลขามเฒ่า 20 .... รูปที่ 6 แผนที่กลุ่มชุดดิน 23 .... ตำบลขาม เฒ่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 15 หมู่บ้าน เรียงลำดับดังนี้. 1. บ้านหนอง ...
http://www.khorat.doae.go.th/WEB2012/tambon/plan2010-2012/nonsung/khamthaw.doc

คำค้น: แผนที่ชุดดินตำบลขามเรียง
 หน่วยแผนที่ ที่ 35 - สำนักงาน เกษตร อำเภอ ทุ่งหัวช้าง - กรมส่งเสริมการเกษตร
คณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประตำบล ..... หมายเลขประจำ หน่วยแผนที่อาจไม่เรียงลำดับครบหมายเลข ... เปอร์เซ็นต์ความชัน หมายถึง ลักษณะความ ลาดชันของพื้นที่ที่เป็นด้านตรงข้ามเส้นตั้งฉาก ของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก โดยมีเส้นฐาน สามเหลี่ยม ยาว 100 .... ชุดดิน ลักษณะภูมิประเทศของตำบลทุ่งหัวช้าง ลักษณะโดยทั่วไปจะ เป็นที่ราบ ...
http://thunghuachang.lamphun.doae.go.th/panomper.doc

คำค้น: แผนที่ชุดดินตำบลขามเรียง
 Full paper, pdf - คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ปจจัยหลักในการวิเคราะหที่มีรายละเอียดต่ํา โดยใชแผนที่ชุดดินมาตราสวน 1: 100,000 .... หนวย พรอมจัดชั้นความเหมาะสมของชุดดินตอการปลูกยางพาราในระบบ GIS ( ...
http://www.agri.ubu.ac.th/sura/LandEv.pdf

คำค้น: แผนที่ชุดดินตำบลขามเรียง
 บันทึกการสำรวจและบุกเบิกในดินแดนสยาม
๑๘๘๑ - ๙๓) ข้าพเจ้าวุ่นอยู่กับการรวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบแผนที่ประเทศสยาม ... มีอยู่ คราวหนึ่ง หลังจากบุกฝ่าข้ามเนินเขามาจนเหนื่อยอ่อน ..... ม้านั่งและแท่นบูชาครบชุด เล่ากัน มาว่าที่ตำบลนี้เป็นที่พระเจ้าแผ่นดินโปรดประพาสมาแต่รัชกาลพระเจ้าปราสาททอง เมื่อ ค.ศ. ๑๖๓๑ .... ๑๑ ไมล์และตั้งค่ายพักที่นั่นโดยจอดเกวียนเรียงต่อกันเป็นจตุรัส ข้างในวางกูบช้าง ...
http://resgat.net/explorings.html

คำค้น: แผนที่ชุดดินตำบลขามเรียง

แผนที่ชุดดินตำบลขามเรียง