ระวางโฉนด ควนลัง
ระวางโฉนด ควนลัง

หน้า 1 จาก 1 1


เพิ่มเติม เกี่ยวกับ ระวางโฉนด ควนลัง

 [ ลงประกาศ ]
 ครั้งที่ 1/2554 - กรมโยธาธิการและผังเมือง
(สีแดง) และพื้นที่ของการรถไฟ ตั้งแต่ถนนคลองภาษีถึงถนนควนทองสิงห์ .... งานจัดรูปที่ดินฯ จะต้องจัดทํามาตรฐานต่างๆ ซึ่งกําลังเตรียมหาข้อมูลต่างๆ เช่น การสนับสนุน ..... ข้อสรุปถึง แนวทางที่จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริการข้อมูลต่างๆ เช่น ทะเบียนที่ดิน ระวางโฉนด .
http://www.dpt.go.th/lr/_phpMeeting/_pdf/lr-2554-1.pdf

คำค้น: ระวางโฉนด ควนลัง
 ครั้งที่ 2 - กรมทรัพยากรธรณี
ออกโฉนดที่ดินที่ 13/13/47 ต.บางปลา อ. ... 1/2549 การสำรวจธรณีวิทยา มาตราส่วน 1: 50,000 ธรณีวิทยาระวางอำเภอไทรงาม(4941I) ,ระวางอำเภอขาณวรลัษณบุรี(4941II) ระวาง จ. ... บริวเณเขาควนเหมือง อ. ... น้ำฝน คำพิลัง, รายงานตรวจสอบสภาพธรณีวิทยาท้องที่ต.
http://www.dmr.go.th/ebook3/

คำค้น: ระวางโฉนด ควนลัง
 ,3 ตุลาคม 2549 `
6) จํานวน 2 ฉบับ. ม | สุ่ ฝ่ ต. 5. สําเนาหนงลือกระทรวงมหาดไทย ควนทสุด ท มท 0625/ว 2695 ถึงวนหึ 11ตุลาคม 2536. ้. ข ่ ถู ซ ั ้ ส่ ล ... หลักเกณฑ์ท็สามารถจะออกโฉนดห็ดีนไดั เป็นท้องทืดําเนืนการต่อไป และขอใหักําซับเจ้าหน้าทีเคืนสํารวจฯ ... เมือจังหวัดเห็นสมควรจะ ค่ําเนินการสอบเขตทีศินตามแผนท็ระวางใดในเขตท้องท็ได ... 1) หรือผู้ทืรอค่ําลังผ่อนผับจาก .
http://www.dol.go.th/landdoc/images/medias/landdoc/file/49/2549_29607.pdf

คำค้น: ระวางโฉนด ควนลัง
 รายงานที่ 480/2552 - สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เมือผู้ร้องทวงถามกไค้รบการซเเจงวา หืดนทึผู้รัองขอออกโฉนดเป็นทีสาธารณประโยชน์ ... น บเเควนท. ั ฒิส์์ ้อ ั บ |ี ้ ีิ 0 |. พระราชบญญตนใชบงคบ” ...... ตรวจสอบกับระวางเเผนท็รูปถ่าย ทางอากาศหรือระวางรูปถ่ายทางอากาศฉบับท็ทําธิ์นก่อนสุด .... (บางสาวอาภร วงษ์ลังข์).
http://www.nhrc.or.th/2012/wb/th/load_action.php?do=download&id=251

คำค้น: ระวางโฉนด ควนลัง
 สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 1 ธันวาคม 2552 - มติคณะรัฐมนตรี
1 ธ.ค. 2009... สิทธิในที่ดิน และการออกใบแทนโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ .... 4.1 กำหนดให้เรือไทยซึ่งได้บรรทุกน้ำมันในระวางอย่างสินค้าเกินกว่า 2,000 ตันขึ้นไป ...... 25 พฤศจิกายน 2552 ที่สหกรณ์การเกษตรหาดใหญ่ จำกัด เทศบาลตำบลควนลัง ...
http://www.eppo.go.th/admin/cab/cab-2552-12-01.html

คำค้น: ระวางโฉนด ควนลัง
 นําเสนอโดย... - สำนักงาน ที่ดิน จังหวัด สงขลา
23 ก.ย. 2008 ... สวนแยกควนลัง. สํานักงานที่ดินจังหวัดสงขลา. กลุมงาน .... กลยุทธ. - เรงรัดการออก โฉนดที่ดินใหครอบคลุมทั้ง. จังหวัด .... การจัดเก็บระวางแผนที่.
http://dolsongkhla.go.th/files/download/download_file.php?filename=20080923124602wzoys.pdf

คำค้น: ระวางโฉนด ควนลัง

ระวางโฉนด ควนลัง