ประพฤทธิ์พจน์ ชินวงศ์
ประพฤทธิ์พจน์ ชินวงศ์

หน้า 1 จาก 1 1


เพิ่มเติม เกี่ยวกับ ประพฤทธิ์พจน์ ชินวงศ์

 [ ลงประกาศ ]
 ขนาดเต็มแผ่นพับสัมมนาวิศวกรรมแห่งชาติ ๒๕๕๖ - วิศวกรรมสถานแห่ง ...
14 พ.ย. 2013 ... นายธ ารง ปัญญาสกุลวงศ์ .... วิทยากร นายสุพจน์ เจียมจรัสรังษี ..... วิทยากร นายสุชิน สุข พันธ์และนายทศพร ศรีเอี่ยม .... นายธีรเดช ตังประพฤทธิ์กุล. ที่ปรึกษา ...
http://www.eit.or.th/ne2013/All Page.pdf

คำค้น: ประพฤทธิ์พจน์ ชินวงศ์
 รายนามบัณฑิต ประจาปีการศึกษา 2554 ชื่อ - สกุล
4 นางสาวอรกนก. เหลืองประพฤทธิ์ ... 8 นายบวรวิช. สงวนวงค์. กนย. 2. 1 ซ๎าย วิศวกรรม โยธา (สุพรรณบุรี). 9 นายวันเฉลิม. สังข์มาศ. กนย. 2 ... 16 นางสาวพจกร. กาญจนะจัย. 1 ซ๎า ย เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (นนทบุรี). 17 นางสาวเพียงพิศ. ชินเชษฐ์ ..... พจน์เจริญกิจ.
http://register.rmutsb.ac.th/TH/information/congratulations/2554/rmutsb-student-row-2554.pdf

คำค้น: ประพฤทธิ์พจน์ ชินวงศ์
 เกี่ยวกับสมาคม - สมาคมเทคนิคการสัตวแพทย์แห่งประเทศไทย
นายบอย, บุญเอื้อ, การกรรมการและปฏิคม. 11. นายดนัย, จัตวา, กรรมการและประชาสัมพันธ์. 12. นางสาวชุวานนท์, แก้วเหล็ก, กรรมการและเหรัญญิก. 13. นายประพฤทธิ์พจน์, ชินวงศ์ ...
http://www.vtat.or.th/index1?name=aboutus

คำค้น: ประพฤทธิ์พจน์ ชินวงศ์
 รายชื่อ รองผู้อ านวยการ สพป. และชื่อผู้ประสาน - แท็บเล็ต ป.1 เกี่ยวกับ ...
นายพงษ์พิศาล ชินส าราญ. นายมณฑล วัฒน ... นายสุทธิ กล ่ารักษ์. 089-0623380 034- 581587 นางสาวธนาภรณ์ สังข์วงศ์ ... นายพจน์ เจริญสันเทียะ ..... นายประพฤทธิ์ สุขใย.
http://www.otpc.in.th/document/tablet_contact.pdf

คำค้น: ประพฤทธิ์พจน์ ชินวงศ์
 ปีการศึกษา 2554
พรพิมล ประพฤทธิ์ตระกูล, 51213364, 080-2339129 / i_am_gap@hotmail.com ... ญา ดา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา, 51217808, 081-9079843 / sirima1373_3@hotmail. .... ฝ่าย MSL Fax 035-361-747, หมอนเมือง 035 361439, ขนาดเล็กออกจากชิ้นงานประเภท Stainless .... นายวรพจน์ โปร่งมณี, 51213627, 083-1414922 / mot_007@hotmail. com ...
http://science.kmutt.ac.th/lb/files/2554.xls

คำค้น: ประพฤทธิ์พจน์ ชินวงศ์
 สมาชิกลานมัน
4, 2, 2, นายพิชัย, อิ่มกมลไมตรี, ชิว, 60/1 ซ.12 ม.1 ถ.เศรษฐกิจ ต. ... 17, 1, 14, นายวิชัย, จิรประพฤทธิ์, ชัยเจริญ, 99 หมู่ 3 ต.แม่เจดีย์ อ. ... 19, 1, 15, นายสมศักดิ์, วงศ์ทางประเสริฐ, สมศักดิ์, 446/1 ม.1 ต.ทุ่งควายกิน ...... 257, 114, วีรพจน์, นางสมัย ตรงจิตกุศล, 92 หมู่ 1 ถ.
http://www.tapiocathai.org/Producer/List name of producer chip.xls

คำค้น: ประพฤทธิ์พจน์ ชินวงศ์

ประพฤทธิ์พจน์ ชินวงศ์