นายวัชระ เม่ากรูด
นายวัชระ เม่ากรูด

หน้า 1 จาก 1 1


เพิ่มเติม เกี่ยวกับ นายวัชระ เม่ากรูด

 [ ลงประกาศ ]
 เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม - รับสมัครนักศึกษาผ่านเครือข่าย ...
9, นายวัชรกร จิณา, โปลีเทคนิคลานนา เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่. 10, นายศุภกฤต ดวงวรร ณา ... 46, นางสาวพิมพ์เทพินทร์ อ้นกรูด, แม่ตื่นวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ ... 114, นางสาว สุภาวดี ศรีคำเมา, โปลีเทคนิคลานนา เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่. 115, นายสิรภัทร กมล ...
http://www.academic.cmru.ac.th/entrance56/student/list_student/0/63121/

คำค้น: นายวัชระ เม่ากรูด
 เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม - รับสมัครนักศึกษาผ่านเครือข่าย ...
5, นายวัชรกร จิณา, โปลีเทคนิคลานนา เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ...
http://www.academic.cmru.ac.th/entrance56/student/list_student/1/63121/

คำค้น: นายวัชระ เม่ากรูด
 รายงานการตัดชัญชี
T07. 5/20/2013, ธ.กรุงเทพ. 25,300.00. 266, 5330162203, นางสาวจารุมน เม่ากรูด. R15. 5/20/2013, ธ.กรุงเทพ. 22,300.00. 267, 5230252529, นายวัชรพงษ์ สุขแช่ม. S10 ...
http://158.108.102.14/disp_cutacc_56_1_bll.asp?pg=3

คำค้น: นายวัชระ เม่ากรูด
 รายชื่อลูกจ้างประจำแต่ละสังกัด - ส่วน บริหาร ทรัพยากร บุคคล
1 ต.ค. 2010 ... 2, 1, นายทวี สืบเสระ, 18, พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง, ช.1, ราชการบริหาร ส่วนกลาง, 17,320 ..... 205, 192, นายวัชรศักดิ์ สุวรรณ์อิน, 212, ช่างเจาะบ่อบาดาล, ช 4/ หัวหน้า ...... 458, 442, นายมานิต เม่ากรูด, 644, ช่างเจาะบ่อบาดาล, ช 4/หัวหน้า ...
http://hr.dgr.go.th/Document/NAMEWEB_2.xls

คำค้น: นายวัชระ เม่ากรูด
 รายงานการประชุม คณะกรรมการรักษาความมั่นคงแล
นาย จํานง. สวัสดิ์วงศ. แทน หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ. ๑๒.นาย จงรัก. ทรงรัตนพันธุ ... ๕๕.วาที่ร.ต.ภิญโญ. วัชระสวัสดิ์. แทน นายกเทศมนตรีตําบลชาง ขวา. ๕๖.พ.ต.อ.อภิชาติ. บุญศรีโรจน .... นายกเทศมนตรีตําบลกรูด. ๓๗. .... เมาสุรา ๒๒๓ ราย สวนใหญ จับกุมมากในพื้นที่ อําเภอเมืองสุราษฎรธานี, ไมคาดเข็มขัดนิรภัย ...
http://123.242.172.2/home/document/meeting/police/meet4_55.pdf

คำค้น: นายวัชระ เม่ากรูด
 ข้อมูลโดยสรุปจากเครือข่าย สิทธิ - ไทยเอ็นจีโอ
เป็นเวลากว่า 5 ปี ที่ชาวบ้านบ่อนอกและบ้านกรูด จังหวัดประจวบคิรีขันธ์ .... ในช่วงปลายปี 2544 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2545 ชาวบ้านปากมูลได้เดินเท้าทางไกลเพื่อพบปะพูดคุยชี้แจง กับสาธารณะบริเวณ .... นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ นาย ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ นายเจิมศักดิ์ ปิ่นทอง พล .ต.
http://www.thaingo.org/story/info_020.htm

คำค้น: นายวัชระ เม่ากรูด

นายวัชระ เม่ากรูด