แบ่่งขายทีีดิิน ทำเลทอง บนเกาะสมุุย

หน้าแรก » ภาคใต้ » สุราษฎร์ธานี » อำเภอเกาะสมุย » ตำบลบ่อผุด

แบ่่งขายทีีดิิน ทำเลทอง บนเกาะสมุุย
ทีี่่ราบเชิิงงเขาเป้็นสวนมะพร้้าวแบ่่งขายเหมาะทำบ้้านพัักอาศััยหรืือบ้้านเช่่าแบ่่งขาย3งาน58ตรว.(358ตรว.)ทีี่โฉนด
-มีีถนนเทศบาลตััดผ่่านร่่มรืื่น
-15นาทีีถัึงหาดเฉวงและสนามบิิน
-10นาทีีถัึงโลตััสเฉวง
-15นาทีีถัึงโครงการ เซ้็นทรััลสมุุย
ขายตารางวาละ12000บาท หรืือ4,296,000บาท
ต่่อรองได้ งดนายหน้้า ทีี่สวยแน่่นอนการัันตีีรีี


ติดต่อ: กอล์์ฟอีเมล์: 
โทรศัพย์: 0880228028จังหวัด: สุราษฎร์ธานีลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ


[ 1.5ล้าน ขายถูก ทาวน์เฮ้าส์ 3ชั้น หมู่บ้านทวีทอง3 บางพลี ไม่ต้องดาวน์ ติดแบล็คลิสก็ซื้อได้ ]